2005-01-18

RK3XWD, CLUB STATION OBNINSK, KALUZHSKAYA OBL. RUSSIA

CQ CQ CQ DE RK3XWD RK3XWD RK3XWD
CQ CQ CQ DE RK3XWD RK3XWD RK3XWD PSE K
CQ CQ CQ DE RK3XWD RK3XWD RK3XWD
Q CQ CQ DE RK3XWD RK3XWD RK3XWD PSE K

18-01-2005 14.46 14078 KHz RTTY

No comments: