2005-05-14

RN4LP, ARS DIMITROVGRAD, ULYANOKSKAYA OBL. RUSSIA

CQ TEST DE RN4LP RN4LP K
IY0TC QSL, QRZ DE RN4LP

14-05-2005 16.50 utc 21084 KHz RTTY

No comments: