2005-06-20

UA3SAK, ARS RYAZAN, RYAZANSKAYA OBL. RUSSIA

CQ CQ CQ DE UA3SAK UA3SAK UA3SAK PSE K
CQ CQ CQ DE UA3SAK UA3SAK UA3SAK PSE K
CQ CQ CQ DE UA3SAK UA3SAK UA3SAK PSE K

20-206-2005 15.20 UTC 14083 KHz RTTY

No comments: