2005-07-29

OM3EY, ARS BANOVCE, SOLVAK REP.


29-07-2005

15.35 UTC

14230 KHz

SSTV

No comments: