2005-08-17

JA5GYU, ARS JAPAN17 - 08 - 2005

12.23 UTC

14230 KHz

SSTV

No comments: