2005-08-08

TA1BM. ARS ISTANBUL, TURKEY


08 - 08 - 2005

17.58 UTC

14230 KHz

SSTV

No comments: