2005-09-08

RZ9OK, ARS NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSKAYA OBL. RUSSIAgood evening LOTHAR ut RST 599 599
8 Sep 2005 19:07 Freq: 7039 KHZ
SM0EUICe RZ9OK Bay Bay St K SK
SM0EUI de RZ9OK SK SK

08 - 09 - 2005 19.07 UTC 7039 KHz BPSK31

No comments: