2005-10-06

DJ2CV, ARS NORTHERN GERMANY06 - 10 - 2005

15.41 UTC

14233 KHz

SSTV

No comments: