2005-12-27

DL8HXP, ARS HAMBURG, GERMANY

27 - 12 - 2005 12.06 UTC 14230 KHz SSTV

No comments: