2006-03-04

SVL, LIMNOS RADIO, GREECE

ZCZC LA92
Ø9163Ø UTC FEB Ø6
LIMNOS RADIO NAVWARN ØØ35/Ø6
9UR LIMNOS RADIO NAVWARN ØØ3Ø/Ø6
MODIFIED AS FOLLOWS
M/V MAINE/XURD3
WITH NO PERSONS ON BOARD-LOA 138METRES
GROUNDED PSN 39-47,9N Ø25-1ØE
ON Ø916ØØ UTC DANGER TO NAVIGATION.
NNNN


04 - 03 - 2006 21.50 UTC 518 KHz NAVTEX

No comments: