2006-04-28

GYA, ROYAL NAVY, NORTHWODD, U.K.


27 - 04 - 2006 18.11 UTC 8040 KHz FAX

No comments: