2006-05-04

A45XR, ARS SULTANATE OF OMAN

DE A45XR SK

A45XR DE RN3ZOF RN3ZOF K


04-06-2006 20.20 UTC 14090 KHz RTTY 45/170

No comments: