2006-05-30

DJ7VA, ARS GERMANY


26 - 05 - 2006

09.44 UTC

14230 KHz

SSTV

No comments: