2006-05-30

JA5GYU, ARS JAPAN28 - 05 - 2006

07.57 UTC

14230 KHz

SSTV

No comments: