2006-06-06

DLØIGI, ARS BEACON, HOHENPEISSENBERG, GERMANY
06 - 06 -2006

16.50 UTC

28205 KHz

CW

No comments: