2006-06-10

GYA, ROYAL NAVY, NORTHWODD, U.K.


10 - 06 - 2006 13.15 UTC 18261 KHz FAX

No comments: