2006-06-20

RA4HL, ARS SYZRAN, SAMARSKAYA OBL. RUSSIA20 - 06 - 2006

19.04 UTC

14233 KHz

SSTV

No comments: