2006-09-23

RT9W, RADIOCLUB STATION, ROSTO, R.BASHKORTOSTAN, RUSSIA

F5RD QSL RT9W TEST
HB9AWS 599 16 599 16
HB9AWS QSL RT9W TEST
DK8IF 599 16 599 16

23-09-2006 07.59 utc 21098 KHz RTTY 45/170

No comments: