2007-02-09

CQ CQ CQ DE 9A3YV 9A3YV 9A3YV
CQ CQ CQ DE 9A3YV 9A3YV 9A3YV
PSE K

09-02-2007 19.20 utc 1839 KHz RTTY 45/170

No comments: