2007-02-11

UA4HOX, ARS SAMARSKAYA OBL. RUSSIA

G4FKA TU UR 599 - 1007 - 1007 - 1007 QSL? PSE K
CFM TU UA4HOX TEST K
TEST DE UA4HOX UA4HOX

11-02-2007 10.08 UTC 21083 KHz RTTY 45/170

No comments: