2007-05-12

14RDC117, CB SSTV STATION


12-05-2007 17.04 UTC 27700 KHz SSTV

No comments: