2007-08-21

DJ1TU, ARS WANGEN, GERMANY


21-08-2007 18.07 UTC 14224 KHz SSTV

No comments: