2007-08-18

DJ1TU, ARS WANGEN, GERMANY


18-08-2007 11.09 UTC 14230 KHz SSTV

No comments: