2007-08-18

TA1BM, ARS ISTANBUL, TURKEY


16-08-2007 14.43 UTC 14230 KHz SSTV

No comments: