2008-01-18

TA1BM, ARS ISTANBUL, TURKEY


15-01-2008 12.15 UTC 14230 KHz SSTV

No comments: