2015-02-22

NOVOROSSIYSK RADIO 518 KHz NAVTEX SCREENSHOT


Novorossiysk Radio nel suo servizio Navtex sui 518 KHz

No comments: