2016-02-04

NAVTEX, NOVOROSSIYSK RADIO, 518 KHz

  
La trasmissione navtex di Novorossiysk Radio sui 518 KHz.

Navtex transmission from Novorossiysk Radio on 518 KHz

No comments: