2016-02-03

NAVTEX, ORLANDET RADIO, NORWAY, 518 KHz


Dalla Norvegia il segnale navtex di Orlandet Radio, LGD, sulla frequenza dei 518 KHz.

From Norway the navtex signal of Orlandet Radio, LGD, on 518 KHz.

No comments: