2005-05-26

VK2AR, ARS WENTWORTHVILLE, NSW, AUSTRALIA

Anatolyi UU7JC deVK2AR TU

26-05-2005 04.29 UTC 14070 KHz BPSK31

No comments: