2005-06-16

RU0SYL, ARS BRATSK, IRKUSKAYA OBL. RUSSIA

16-06-2005 11.41 UTC 14230 KHz SSTV Posted by Hello

No comments: