2006-02-08

GYA, ROYAL NAVY, NORTHWODD, U.K.
08 - 02 - 2006 16.40 UTC 12390 KHz FAX/120/576

No comments: