2006-03-03

LA2UPA, ARS Iveland, NORWAY03 - 03 - 2006

15.58 UTC

14230 KHz

SSTV

No comments: