2006-06-08

CB SSTV SWITZERLAND


07 - 06 - 2006

09.51 UTC

27700 KHz

SSTV

No comments: