2007-08-10

DJ6AJ, ARS GERMANY


10-08-2007 15.45 UTC 1230 KHz SSTV

No comments: