2016-01-10

NAVTEX, JELOYA RADIO, NORWAY, 518 KHz


    Navtex reception from Jeloya Radio, Norway, on 518 KHz.

No comments: