2016-01-10

NAVTEX, KELIBIA RADIO (3VL) TUNISIA, 518 KHz

  Navtex reception from  Kelibia Radio (3VL) Tunisia on 
     518 KHz

No comments: