2007-05-12

7X0RY, ARS Czech Embassy, ALGIERS, ALGERIA

DL16XXV TU
7X0RY CQ
CQ AV 7X0RY 7X0RY CQ
CQ AV 7X0RY 7X0RY CQ
DE IK2YSJ IKKV DL1 DL1BBO
DL1BBO 599-321-33 DLWZXV
E IK2YSJ IK2YSJ
DE IK2YSJ IK2YSJ TNX FRANTSEK 599 04 14 .. 004 14 .. 004 14 D DL
CQ TEST VOLT
DL1BBO TU


12-05-2007 16.42 UTC 28079 KHz RTTY 45/170

No comments: